Polityka Prywatności

1. Dostępna pod adresem https://wschodisgood.pl witryna internetowa "Wschód Is Good" jest określana w niniejszej Polityce Prywatności jako Witryna;

2. Właścicielem, założycielem i redaktorem oraz Administratorem gromadzonych przez Witrynę danych jest Paweł Krysa, z siedzibą w Tarnów, Polska, e-mail: biuro [at] wschodisgood.pl, w niniejszej Polityce Prywatności określany, dalej jako Właściciel Witryny;

3. Witryna jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach Operatora: Google LLC, zwanego dalej w niniejszej Polityce Prywatności - Operatorem. Polityka prywatności Operatora znajduje się pod adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Polityka w Zakresie Użytkownika z obszaru UE znajduje się pod adresem: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/. Dokument "Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług" znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

4. Użytkownik - w niniejszej Polityce Prywatności jest rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, która:

a) korzysta z Witryny w celu przeglądania lub drukowania jej treści,

b) nawiązuje kontakt email z Właścicielem Witryny;

5. Użytkownik korzysta z Witryny oraz nawiązuje kontakt email z Właścicielem Witryny dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;

6. Korzystanie z witryny oraz nawiązywanie kontaktu z Właścicielem Witryny jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności;

7. Użytkownik ma prawo do wglądu w dane osobowe udostępnione Właścicielowi Witryny oraz ich usunięcie. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych (GDPR information clause regarding the processing of personal data - in Polish) - poniżej niniejszej Polityki Prywatności;

8. Użytkownik ma prawo do wglądu w dane osobowe udostępnione Operatorowi oraz ich usunięcie. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych (GDPR information clause regarding the processing of personal data - in Polish) - poniżej niniejszej Polityki Prywatności;

9. Witryna korzysta z wbudowanych w infrastrukturę Operatora narzędzi analitycznych, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron Witryny przez Użytkownika;

10. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 17.01.2022 do odwołania.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych (GDPR information clause regarding the processing of personal data - in Polish)

Jako dla Administratora Danych Osobowych jest dla mnie bardzo ważne, aby Państwa dane były należycie przetwarzane i chronione. Działam w pełni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i innymi przepisami. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów, przedstawiam ogólną klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej Klauzulą.

1. Dostępna pod adresem https://wschodisgood.pl witryna internetowa "Wschód Is Good" jest określana w niniejszej Klauzuli jako Witryna;

2. Administratorem gromadzonych przez Witrynę danych jest Paweł Krysa, z siedzibą w Tarnów, Polska, e-mail: biuro [at] wschodisgood.pl, w niniejszej Klauzuli określany dalej jako Administrator Danych;

3. Użytkownik - w niniejszej Klauzuli jest rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, która:

a) korzysta z Witryny w celu przeglądania lub drukowania jej treści,

b) nawiązuje kontakt email z Administratorem Danych;

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi polegającej na nawiązaniu kontaktu email z Administratorem Danych na adres email dostępny w treści Witryny;

5. Kategorie danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora Danych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, inne dane nadesłane przez Państwa, dedykowane do nawiązania kontaktu email oraz zarządzania danymi osobowymi. Dane te nie będą udostępniane odpłatnie lub bezpłatnie osobom trzecim i będą przechowywane w infrastrukturze informatycznej HITME.pl - MAREK BAJERSKI, ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk, NIP: 879-248-70-67, REGON: 340405340, zwanego dalej w niniejszej Klauzuli Operatorem Email;

6. Dodatkowe dane osobowe Użytkownika pozyskane podczas interakcji z Witryną mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, t.j. Google LLC, zwanego dalej w niniejszej Klauzuli - Operatorem. Polityka prywatności Operatora znajduje się pod adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Polityka w Zakresie Polityka w Zakresie Użytkownika z obszaru UE znajduje się pod adresem: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/. Dokument "Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług" znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Operatora oraz Operatora Email, chyba że Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora Danych, Operatora oraz Operatora Email do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane pochodzą od Użytkowników, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne;

12. Niniejsza Klauzula obowiązuje od dnia 17.01.2022 do odwołania.